Ανάλυση έργου Net Metering 5kW

Η παρούσα σελίδα αποτελεί μέρος μιας συνοπτικής παρουσίασης ορισμένων πραγματικών μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί από την DegerHellas στα πλαίσια του προγράμματος Net-Metering. Μέσω αυτών ο αναγνώστης θα μπορέσει να διαμορφώσει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το τι ἐστί μια εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο απαντά στις απαιτήσεις του Net-Metering καθώς και να αντιληφθεί την σοβαρότητα με την οποία το συγκεκριμένο θέμα αντιμετωπίζεται από την εταιρία μας.

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος Net-Metering για μια πολυκατοικία αστικού περιβάλλοντος αποτελούμενη από τρία διαφορετικά διαμερίσματα  με αδειοδοτηθείσα ισχύ 25kVA έκαστο και απαιτήσεις ισχύος οι οποίες παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούνται ενεργοβόρες συσκευές όπως για παράδειγμα αντλίες θερμότητας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση η διαθέσιμη επιφάνεια της στέγης (κεραμοσκεπή) είναι 60m2 ενώ η κτηριακή υποδομή των διαμερισμάτων κυμαίνεται στα 80m2.

Επομένως, η πρώτη μέριμνα κατά την διαδικασία της μελέτης είναι η συλλογή  των τεχνικών δεδομένων, με κυριότερο στοιχείο αρχικά τις μηνιαίες καταναλώσεις βάση των λογαριασμών του παρόχου ρεύματος, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σενάριο ετήσιας κατανάλωσης και παράλληλα η λήψη των οικονομικών δεδομένων που αφορούν το σύνολο των πραγματικών τιμών χρέωσης του τρέχοντος έτους 2021-2022 και τα οποία χρησιμοποιούνται για ζητήματα προσδιορισμού της απόσβεσης και της ετήσιας εξοικονόμησης.

**: Πραγματικά Δεδομένα

Κατόπιν των παραπάνω, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο κατά την διαδικασία μελέτης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι και η κατανόηση της λειτουργίας- συμπεριφοράς των συσκευών που χρησιμοποιούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι για 1kW εγκατεστημένης ισχύος στην Αττική παράγονται (ανάλογα με το σημείο εγκατάστασης, προσανατολισμό, μικροκλίμα) κατά μέσο όρο 1500 kWh/kWp. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να καλύψουμε στο έτος την ανάγκη μας σε ηλεκτρική ενέργεια με το πρόγραμμα Net-Metering τότε βάση των δεδομένων της παρούσας μελέτης πρέπει να εγκαταστήσουμε:

4503 (kWh) / 1500 (kWh/kWp) => ~ 3.33 kWp

Με τη παραπάνω ωστόσο τιμή να αποτελεί την ελάχιστη ενδεικνυόμενη ισχύ χωρίς βεβαίως αυτό να περιορίζει την επιλογή μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης εγκατάστασης ανάλογα με το προϋπολογισμό του καθενός.
Επί παραδείγματι στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί μια εγκατάσταση ισχύος 4.98kWp και κατ’ επέκταση ετησίως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 6723kWh το οποίο θα προσφέρει την δυνατότητα στο χρήστη όχι μόνο να καλύψει τις ετήσιες ανάγκες του αλλά και να αποταμιεύσει ενέργεια.

γράφημα ανάλυσης net metering 5 kW

Το κόστος της παρούσας εγκατάστασης ήταν 9800€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Βεβαίως αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως φυσικά τη ποιότητα του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί αλλά και τις προσφερόμενες εγγυήσεις.

Στη περίπτωση που εξετάσαμε κάνουμε μια υπόθεση μελέτης ότι το κόστος πλήρους εγκατάστασης κυμαίνεται περίπου στα 1.5 Ευρώ/εγκατεστημένο kW.

Επίσης θεωρήσαμε ότι η απόδοση των ΦΒ θα πέφτει περίπου κατά 0.5% ετησίως ενώ ο ταυτοχρονισμός παραγωγής και χρήσης ενέργειας θα είναι στο 40%.

Πολύ εντυπωσιακό είναι γεγονός ότι η επένδυση ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ αποσβένεται σε 7 έτη ενώ κάθε χρόνο  θα εξοικονομούνται έως και 1200€ με το ποσό αυτό να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε βάθος χρόνου, καθώς η ποιότητα των υλικών μας μπορεί να εγγυηθεί και αυτό το ζήτημα!

γράφημα-ταυτοχρονισμού-5kW

Συμπληρώστε τώρα την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν μαζί σας, προσφέροντας μια αντίστοιχη λύση που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας οικιακές ανάγκες.

Scroll to Top