Επιδότηση ως 1200 ευρώ σε αγρότες ανά kW για ενεργειακό συμψηφισμό ( net metering) σε γεωτρήσεις, αποθήκες και ψυγεία

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που καλύπτει επενδύσεις σε ΦΒ πάνελ, επεκτείνεται. Πλέον θα περιλάμβανει και τις εγκατάστασεις σε πομόνες γεωτρήσεων, αποθήκες και ψυγεία , πέραν τους στάβλους και τα θερμοκήπια που ίσχυε ως σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι επιδοτούνται αποκλειστικά οι επενδύσεις που αφορούν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και όχι την παραγωγή ρεύµατος προς πώληση.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα συστήµατα ενεργειακού συµψηφισµού (net metering) και εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net metering ) -με το παρόν νομικό πλαίσιο αφορά μόνο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν κοινωφελείς σκοπούς , καθώς και τους τους εγγεγραμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων) . Το πρόγραμμα καλύπτει επένδυση έως 1200 ευρώ ανά ΚW για ενεργειακό συμψηφισμό ( net metering) σε γεωτρήσεις, αποθήκες και ψυγεία.

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ο ενεργειακός συµψηφισµός (net metering) είναι ο εξής: Για παράδειγµα ο αγρότης έχει ένα Χ κόστος για το ρεύµα που καίει στην ποµόνα την οποία έχει δηλώσει για τις ανάγκες άρδευσης της εκµετάλλευσής του και έχει συνάψει Σύµβαση Συµψηφισµού µε τη ∆ΕΗ. Τα τρία έτη καταναλώνει 31.000 kw ρεύµα και παράγει µε το φωτοβολταϊκό σύστηµα 30.000 kw. Στο τέλος της τριετίας που θα γίνει η εκκαθάριση στο λογαριασµό της ∆ΕΗ, τα δύο παραπάνω ποσά ενέργειας συµψηφίζονται οπότε ο αγρότης θα πρέπει να πληρώσει για τα 1.000 kw παραπάνω που κατανάλωσε σε σχέση µε αυτά που παρήγαγε. Ωστόσο, αν για παράδειγµα παράγει 31.000 kw, η ∆ΕΗ δεν θα του πληρώσει το επιπλέον ρεύµα το οποίο θα περάσει στο δίκτυο. Αντίθετα, ό,τι περισσεύει θα µεταφέρεται ως πρόσθετη ενέργεια στον επόµενο λογαριασµό. Σηµειώνεται ότι στον ενεργειακό συµψηφισµό η παραγόµενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται µε την καταναλισκόµενη. Από την άλλη, στον εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό (virtual net metering), η µονάδα φωτοβολταϊκών δεν απαιτείται να βρίσκεται κοντά στην αγροτική εκµετάλλευση, αλλά να είναι απλά στο ίδιο όνοµα µε την εγκατάσταση (π.χ ποµόνα) µε την οποία γίνεται η συµψηφισµός στο ρεύµα που καταναλώνεται.

Ο προϋπολογισµός των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήµατα όπως αναφέρει η υπό αναµόρφωση προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης που θα προκηρυχθεί Νοέµβριο, είναι ο εξής:

  •   Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) συνδεδεµένο στο δίκτυο µικρότερο των 500 kw: 900 ευρώ/kWh
  •   Συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος µεγαλύτερης των 500 kW:  750 ευρώ/kWh
  •   Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µικρότερης των 500 kW:     1200 ευρώ/kWh
  •   Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µεγαλύτερης ισχύος από 500 kW: 1000 ευρώ/kWh


∆ικαιούχοι της ∆ράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ» που θα προκηρυχθεί στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης, είναι οι ενεργοί αγρότες που έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε σε έτος που θα γνωστοποιηθεί στην πρόσκληση. Από εκεί και πέρα, µετά το παραπάνω πρώτο φίλτρο, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να µαζέψουν κατ’ ελάχιστο 35 βαθµούς, στα κριτήρια επιλογής, τα οποία διαµορφώθηκαν εκ νέου ώστε να µπορεί να ενισχυθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από όλους τους αγρότες της φυτικής παραγωγής.
1) Αξιολογούνται και βαθµολογούνται οι ενεργειακές ανάγκες στη µελλοντική κατάσταση σε Κwh. Για τις γεωτρήσεις (kWh / στρέµµα) ισχύουν τα εξής: Τιµές από 200 έως 650 kWh/στρέµµα βαθµολογούνται µε 1 έως 10 βαθµούς (αναλογικά) και τιµές άνω των 650 Kwh/στρέµµα βαθµολογούνται µε 10 βαθµούς.
2) Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ από 1,5 έως 15 βαθµούς αναλογικά.
3) Αξιολογείται και βαθµολογείται η αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέργειας (βάσει τεκµηριωµένης µελέτης) kWh παραγόµενης ενέργειας συστήµατος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης: Τιµές από 1-9 kWh/ευρώ βαθµολογούνται από 1 έως 10 βαθµούς (αναλογικά) και µεγαλύτερες των 9 kWh/ευρώ βαθµολογούνται µε 10 βαθµούς.
4) Αξιολογείται και βαθµολογείται η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Στις γεωτρήσεις τα φωτοβολταϊκά λαµβάνουν 5 βαθµούς και τα αυτόνοµα ΦΒ (µόνο για µη ηλεκτροδοτούµενες εκµεταλλεύσεις) 6 βαθµούς.
5) Αξιολογείται και βαθµολογείται η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούµενου επενδυτικού σχεδίου (βαθµολογείται αθροιστικά)

  • Τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης (4 βαθµοί).
  • Φορολογική και ασφαλιστικές ενηµερότητες (για είσπραξη χρηµάτων) χωρίς παρακρατούµενες οφειλές (2 βαθµοί).
  • Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης (2 βαθµοί).
  • Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (µέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων (1 βαθµός).
  • Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγµένα βαρών (1 βαθµός).

πηγή : Agronews.gr

H oλοκληρωμένη πρόταση της DEGERHellas

Η DEGERHellas βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών και των λοιπών ιδιωτών έχοντας τη λύση για την εγκάτασταση του ιδανικού αυτόνομου συστήματος που θα καλύψει τις ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες της γεώτρησης, αποθήκης ή του ψυγείου σας. Ειδικότερα στις γεωτρήσεις υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος χωρίς την ύπαρξη μπαταρίας, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμη δεξαμενή. Παράλληλα η τεχνογνωσία από τα αυτόνομα μας συστήματα ΜSS μπορεί να εφαρμοστεί έτσι  ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα κατόπιν τεχνικής και ενεργειακής μελέτης και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας σε αποθήκες, ψυγεία, θερμοκήπια κλπ. Να τονίσουμε ότι η παραγόμενη ενέργεια από τους Ιχνηλάτες μας είναι βελτιστοποιημένη, επειδή αυξάνουμε  τη παραγόμενη ενέργεια έως 45% σε σχέση με τα Φωτοβολταϊκά συστήματα σταθερών βάσεων.

Ήδη στη γειτονική μας Τουρκία οι Ιχνηλάτες της DEGER χρησιμοποιούνται με απόλυτη επιτυχία εναλλακτικά αντί για τις γεννητρίες πετρελαίου και ποτίζουν καλλιέργειες ταυτόχρονα εξοικονομώντας αρκετά χρήματα .

Σας βοηθούμε να ξεπεράσετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια με τη κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου για τη χρήση ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τεκμηρίωση της αδυναμίας διασύνδεσης  με το δίκτυο της ΔΕΗ ή  την ύπαρξη αντιοικονομικότητα αυτής, στοιχεία ιδιαιτέρως κρίσιμα για την έγκριση του προγράμματος.

Scroll to Top