ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ DEGERHELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ DEGERHELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλες τις προσφορές, παραγγελίες και συμβάσεις της DEGERHELLAS Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης για την πώληση των προϊόντων της στον Αγοραστή. Οι όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε προηγούμενης επικοινωνίας, συμφωνίας, κατανόησης, υπόσχεσης και όρου ή προϋπόθεσης περιλαμβανομένου σε οιαδήποτε επιστολή του Αγοραστή για λήψη προσφοράς, εντολή προσφοράς, τιμολόγιο ή οιαδήποτε άλλο έγγραφο εκτός εάν η DEGERHELLAS συναινέσει εγγράφως για αυτό.

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
1. Ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή των συμφωνημένων χρηματικών ποσών. Αν κατά την χρονική στιγμή εκπλήρωσης της παροχής ανέβει η τιμή λόγω αλλαγής των τιμών της αγοράς ή λόγω αύξησης αμοιβών τρίτων που υπεισέρχονται στην εκπλήρωση της παροχής, ισχύει η ανώτερη τιμή. Αν η άνοδος είναι της τάξης του είκοσι τις εκατό (20%) ή μεγαλύτερη, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει να ασκηθεί άμεσα μετά την γνωστοποίηση της αυξημένης τιμής, ήτοι εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, άλλως θα θεωρείται ότι ο πελάτης εγκρίνει σιωπηρά και αποδέχεται την αυξημένη τιμή.
2. Στις τιμές προστίθεται επιπλέον ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που ισχύει κατά την ημέρα της τιμολόγησης.
3. Το συνολικό ποσό πρέπει να καταβληθεί πριν από την παραλαβή των προϊόντων, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Για άλλου είδους παροχές εκτός της πώλησης ο χρόνος καταβολής ορίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία. Σε περίπτωση υπερημερίας πληρωμής ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.
4. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα συμψηφισμού μόνο όταν οι απαιτήσεις του έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχουν αναγνωριστεί από τον προμηθευτή. Ο πελάτης μπορεί να εξασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης μόνο όταν η αντίθετη αξίωσή του πηγάζει από την ίδια συμβατική σχέση.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1. Ημερομηνίες και προθεσμίες παράδοσης συμφωνούνται δεσμευτικά μόνο αν φέρουν τον έγγραφο τύπο.
2. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση και την παροχή για λόγους ανωτέρας βίας ή εξ αιτίας γεγονότων τα οποία δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την παράδοση ή την παροχή. Στα γεγονότα αυτά συγκαταλέγονται ιδιαίτερα απεργίες, παρακώλυση λειτουργίας, διατάξεις δημοσίων υπηρεσιών κλπ., ακόμα και αν αφορούν τρίτους προμηθευτές ή προμηθευτές των προμηθευτών ή υπεργολάβους. Η απαλλαγή από την ευθύνη κατά τα παραπάνω ισχύει ακόμα και αν έχουν συμφωνηθεί δεσμευτικά προθεσμίες και ημερομηνίες. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία παράδοσης ή παροχής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το κώλυμα πλέον ενός κατάλληλου χρονικού διαστήματος πέραν αυτού, ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ολοσχερώς ή μερικώς για την μη εκπληρωθείσα παροχή.
3. Αν το κώλυμα διαρκέσει παραπάνω από τρεις μήνες ο πελάτης δικαιούται να θέσει κατάλληλη προθεσμία και μετά την παρέλευσή της να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ως προς το μη εκπληρωθέν μέρος της. Ο πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει αξιώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος παράδοσης ή παροχής ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής απαλλαχθεί από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο προμηθευτής δικαιούται να επικαλεστεί την απαλλαγή από την ευθύνη σύμφωνα με τα παραπάνω μόνο αν έχει ενημερώσει τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση.
4. Στο βαθμό που ο προμηθευτής ευθύνεται για την μη τήρηση δεσμευτικά συμφωνημένων προθεσμιών και ημερομηνιών ή είναι υπερήμερος, ο πελάτης δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση υπερημερίας ύψους 1% για κάθε πλήρη εβδομάδα, σε κάθε περίπτωση όμως όχι πάνω από 3% της αξίας του τιμολογίου των υπερήμερων παραδόσεων και παροχών. Αξιώσεις πέραν του ποσού αυτού αποκλείονται, εκτός και αν η υπερημερία οφείλεται σε βαριά αμέλεια.
5. Ο προμηθευτής διατηρεί πάντα το δικαίωμα τμηματικής παράδοσης ή παροχής, εκτός και αν η τμηματική παράδοση ή παροχή δεν ανταποκρίνεται στο συμφέρον του πελάτη.
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων παράδοσης και παροχής προϋποθέτει την έγκυρη και κανονική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα στον μεταφορέα κατάλληλα συσκευασμένα και με την απαραίτητη σήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
2. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται αν, παρά την τήρηση των προδιαγραφών συσκευασίας του κατασκευαστή, σημειωθεί φθορά ή καταστροφή των προϊόντων κατά τη φόρτωση, μεταφορά ή/και εκφόρτωση αυτών.
3. Ο προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων, σε περίπτωση που ο μεταφορέας, τον οποίο υποδείξει ο πελάτης, χρησιμοποιεί μέσο μεταφοράς που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του νόμου για τη νόμιμη μεταφορά (ενδεικτικά αν το ωφέλιμο βάρος του μέσου μεταφοράς είναι μικρότερο από το βάρος των προϊόντων, αν ο όγκος του μέσου μεταφοράς είναι μικρότερος από τον όγκο των προϊόντων και εν γένει αν το μέσο μεταφοράς δεν ανταποκρίνεται στις υποδείξεις του προμηθευτή και στις διατάξεις του νόμου). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα θεωρείται υπερήμερος ως προς την παραλαβή των προϊόντων και θα ευθύνεται σε αποζημίωση (αποθήκευτρα) ύψους ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας του τιμολογίου για κάθε εβδομάδα που τα προϊόντα θα παραμένουν στην αποθήκη του προμηθευτή. Ο δε προμηθευτής θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επισχέσεως επί των προϊόντων μέχρι να καταβληθούν από τον πελάτη τα αναλογούντα αποθήκευτρα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα χωρίς ελαττώματα κατασκευής ή υλικού. Η προθεσμία για την έγερση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων ανέρχεται σε έξι μήνες από την παράδοση των προϊόντων.
2. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του προμηθευτή, αν πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα προϊόντα, αντικατασταθούν μέρη αυτών ή χρησιμοποιηθούν αναλώσιμα που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των γνήσιων, τότε εκπίπτουν οι απαιτήσεις για ελαττώματα των προϊόντων, εκτός αν ο πελάτης αποδείξει ότι το ελάττωμα δεν σχετίζεται με κάτι από τα παραπάνω.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος.
4. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για την φυσιολογική φθορά του προϊόντος.
5. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγχει διεξοδικά τα προϊόντα εντός 5 ημερών από την παράδοσή τους και να ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή για τυχόν ελαττώματα η ελλείψεις υλικών. Μετά την πάροδο της πέμπτης ημέρας η DEGERHELLAS δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ελλείψεις υλικών κατά την καταμέτρηση.
6. Μόνο ο αντισυμβαλλόμενος πελάτης διατηρεί αξιώσεις εναντίον του προμηθευτή λόγω ελαττωμάτων. Οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε τρίτους στους οποίους τυχόν μεταβιβάζει ο πελάτης τα προϊόντα.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ

1.Η ευθύνη του προμηθευτή για πλημμελή εκπλήρωση της παροχής καθώς και λόγω αδικοπραξίας περιορίζονται σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας.
2. Σε περίπτωση ζημίας αποκλείεται η ευθύνη για διαφυγόντα κέρδη της εγκατάστασης παραγωγής ρεύματος. Ο παραπάνω αποκλεισμός ευθύνης ισχύει και για παραβιάσεις υποχρεώσεων από αμέλεια των βοηθών εκπλήρωσης.
3. Στον βαθμό που ισχύει ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης αποζημίωσης για τον προμηθευτή ισχύει και σε σχέση με την προσωπική ευθύνη αποζημίωση των υπαλλήλων, εργαζόμενων, εκπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσης του προμηθευτή.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος που πιστώθηκε και και μέχρι την ολοσχερή και προσήκουσα εκπλήρωση κάθε άλλης οικονομικής υποχρέωσης του Αγοραστή, η κυριότητα του πωληθέντος και παραδοθέντος εξοπλισμού παραμένει στην DEGERHELLAS θεωρούμενου ότι ο Αγοραστής έχει μόνον την κατοχή του και δεν έχει δικαίωμα να τον μεταβιβάσει ή να τον επιβαρύνει με οιαδήποτε νομικό τρόπο ή να τον εκμισθώσει ή να παραδώσει την χρήση του σε οιονδήποτε τρίτο δίχως την προγενέστερη εγγραφή και ρητή συμφωνία ης DEGERHELLAS.

2 Αν παραταύτα ο εξοπλισμός περιέλθει για οποιονδήποτε λόγο στην κατοχή και χρήση τρίτου προσώπου ή μεταφερθεί σε άλλο χώρο από εκείνο ης επαγγελματικής εγκατάστασης του Αγοραστή τότε μπορεί να καταγγελθεί την σύμβαση.

4. Σε περίπτωση επεμβάσεων τρίτων στα υπό παρακράτηση προϊόντα, ιδιαίτερα αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ο πελάτης οφείλει να υποδείξει στον τρίτο ότι τα προϊόντα ανήκουν στην κυριότητα του προμηθευτή και να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τον προμηθευτή, ώστε αυτός να μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματα κυριότητάς του. Στον βαθμό που ο τρίτος δεν είναι σε θέση να αποδώσει τα δικαστικά ή εξωδικαστικά έξοδα που τελούν σε συνάρτηση με την κατάσχεση ή άλλου είδους επέμβαση στην κυριότητα του προμηθευτή ευθύνεται γι’ αυτά ο πελάτης.
5. Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη, ιδιαίτερα υπερημερίας πληρωμής, ο προμηθευτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την σύμβαση και να ζητήσει την απόδοση των υπό παρακράτηση προϊόντων.

ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δηλώσεις και κοινοποιήσεις επιφέρουσες έννομες συνέπειες που ο πελάτης ή κάποιος τρίτος απευθύνει στον προμηθευτή πρέπει να ακολουθούν τον έγγραφο τύπο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Αν από την σύμβαση δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό τόπος εκπλήρωσης της παροχής και καταβολής είναι η έδρα του προμηθευτή.
2. Για την παρούσα σύμβαση ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Η εφαρμογή του δικαίου πώλησης του ΟΗΕ (διεθνής σύμβαση της Βιέννης) αποκλείεται.
3. Για οποιαδήποτε διένεξη προκύψει από την σύμβαση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων γενικών όρων συναλλαγών ή κάποια διάταξη στα πλαίσια άλλου είδους συμφωνιών είναι ή καταστεί ανενεργή, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα όλων των υπόλοιπων διατάξεων ή συμφωνιών.

Scroll to Top