Net Billing – Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

net metering - net billing - degerhellas (3)

Τα έργα Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η κατ’ επέκταση ενίσχυση της εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στον οικιστικό και βιομηχανικό ιστό είναι πλέον γνωστό πως αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο με απώτερο σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη και την εν τέλει επίτευξη μιας οικονομίας κλιματικής ουδετερότητας.

Συνεπώς, για την επίτευξη των παραπάνω πρέπει να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης μιας ενεργειακής παραγωγής φιλικής προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη, αλλά και βιώσιμης τελικά ως προς την εθνική οικονομία και τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.  Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να διαμορφώνονται και τα αντίστοιχα κίνητρα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως στην προκειμένη περίπτωση αναμένουμε μέσω της προωθησης του σχήματος net billing έναντι του net metering. Το net-metering διακόπηκε απότομα έχοντας σε αναμονή υλοποίησης και μερικής επιδότησης περί τα 20000 έργα περίπου (μαζί με τα 3000 περίπου αγροτικά έως 30kW).

net metering - net billing - degerhellas (2)

1) Νομικό πλαίσιο

Στις 28 Μαρτίου 2023 με τον ν. 5037/2023 αναδιαμορφώθηκαν εκ νέου τα ειδικά θέματα του ν. 3468/2006 σχετικά με τις ΑΠΕ  και μέσω του Άρθρου 14 φαίνεται πως το net billing έλαβε πλέον μια κάπως συγκεκριμένη μορφή υπό τον τίτλο “Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές” , προετοιμαζόμενο έτσι να πάρει τη σκυτάλη από το net metering που επίσημα φέρει τον τίτλο του Άρθρου 14 Α “Εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από αυτοκαταναλωτές”.

Τελικά, τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν και κατά την περίοδο του Απριλίου και Μαΐου 2024 με την εσπευσμένη ολοκλήρωση του προγράμματος επιχορηγήσεων φωτοβολταϊκά στην στέγη και την ανακοίνωση νέων προγραμμάτων ενίσχυσης και καποιων μεμονομένων κινήτρων (φωτοβολταϊκά στο χωράφι και πρόγραμμα Απόλλων) και τη δέσμευση του net metering για πολύ ειδικές περιπτώσεις καταναλωτών χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιο γενικό ή ειδικό πρόγραμμα net billing αυτό καθ’ αυτό.

2) Ορισμοί και λειτουργία

 

Τελικά όμως, πως ορίζεται το net billing και τι προσφέρει;

Προς το παρόν όπως αναφέρεται και στα προηγούμενα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συσχέτιση μεταξύ net billing και της ισχύουσας νομοθεσίας, ωστόσο βάσει των εξελίξεων και της δομής της τελευταίας, ουσιαστικά είναι προφανές πως η δομή του προγραμμάτων net billing είναι εκείνη του Άρθρου 14 του ν. 3468/2006 και ο επίσημος ορισμός είναι εκείνος των παραγράφων 6 και 6α του Άρθρου 2. Συνεπώς, ως ο χρήστης net billing ορίζεται :

Ο τελικός πελάτης, ο οποίος λειτουργεί, εντός των εγκαταστάσεών του, που βρίσκονται στον ίδιο ή όμορο, με τους σταθμούς παραγωγής, ή άλλο χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτρικά με αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης με τους σταθμούς παραγωγής και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τις δικές του ανάγκες, έχοντας τη δυνατότητα να αποθηκεύει ή να πωλεί αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι δραστηριότητες αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Οι σταθμοί Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέονται στο Δίκτυο, μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.

Βάσει επομένως των παραπάνω γίνονται κατανοητοί και οι κύριοι άξονες λειτουργίας του προγράμματος. Δηλαδή, ο εκάστοτε χρήστης net billing λειτουργεί με το καθεστώς της αυτοπαραγωγής όπως ίσχυε και στο net metering, ενώ διατηρεί την δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί να αποθηκεύει ενέργεια σε μπαταρίες για μετέπειτα χρήση (ώρες που δεν θα παράγει το φωτοβολταϊκό, αυξάνοντας κατ’ αυτό το τρόπο τον ταυτοχρονισμό) με τη διαφορά ωστόσο ότι σε αντίθεση με το net metering, πλέον τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια δεν θα αποθηκεύεται στο δίκτυο (όπως ίσχυε στο net metering με τη δυνατότητα χρήσης της σε βάθος χρόνου έως και 3 έτη), αλλά πλέον θα πουλιέται κατευθείαν με αντίτιμο όπως αναφέρεται στο ν. 4414/2016 με τρέχουσα τιμή εκκίνησης (αναφοράς) τα 63€/MWh ή 0,063€/kWh.

net metering - net billing - degerhellas (1)

3) Ερμηνεία

Το τελευταίο ζήτημα αποτελεί και την μεγαλύτερη πηγή ανησυχία του κόσμου, καθώς πλέον η ενέργεια θα έχει μικρότερη αξία από εκείνη που θα είχε με το πρόγραμμα net metering στο οποίο ουσιαστικά όταν ο αυτοκαναλωτής είχε “πιστωτικό” αυτό αντιστοιχούσε σε ίδιο πλήθος kWh με αυτό που είχε δώσει στο δίκτυο, ενώ τώρα το οικονομικό αντίτιμο που λαμβάνει από την πώληση αντιστοιχεί πλέον σε ένα μόνο ποσοστό ουσιαστικά της ενέργειας που έχει δώσει και το οποίο αν υπολογιστεί ως προς την μέση τιμή της MWh κατά την τρέχουσα περίοδο (06/2024) η οποία κυμαίνεται στα 142.43€ είναι ίσο με το 44%. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο δημιουργείται ο προβληματισμός αυτός, σχετίζεται με το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης ο οποίος θα αυξηθεί αντίστοιχα κατά αναλογία με το προηγούμενο ποσοστό.

Συνεπώς, για το παράδειγμα ενός ΦΒ σταθμού ισχύος 5kW προοριζόμενου για τοποθέτηση σε μια οικία με μια ετήσια κατανάλωση περίπου 7000kWh και παράλληλα με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα αποθήκευσης με μια μπαταριά 6kWh , ενώ με το πρόγραμμα net metering θα αναμενόταν ένας μέσος χρόνος απόσβεσης στα 7 περίπου έτη, πλέον λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού της αξίας της πλεονάζουσας ενέργειας, αυτή η διάρκεια αναμένεται να αυξηθεί. Ωστόσο, το παραπάνω αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα το οποίο έχει βασιστεί στις δυσμενέστερες περιπτώσεις με μια πολύ ακριβή τιμή αγοράς ρεύματος και μια πολύ χαμηλή τιμή πώλησης,  γεγονός που συνεπάγεται πως όπως και να έχει η επένδυση, σίγουρα θα αποσβεστεί. Σαφώς ο χρόνος ενδέχεται να είναι ελαφρά αυξημένος συγκριτικά με προηγούμενα προγράμματα, ωστόσο όχι απαγορευτικά αυξημένος, το οποίο είναι ιδιαιτέρα καθησυχαστικό.

 

net metering - net billing - degerhellas (4)

4) Δομή και εφαρμογή προγράμματος

Το πρόγραμμα net billing βάσει των έως τώρα διαθέσιμων δεδομένων αλλά και βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας σχετικά με αντίστοιχα προγράμματα φαίνεται πως θα έχει μια δομή δύο σκελών με το πρώτο ουσιαστικά να αφορά μια γενική μορφή του προγράμματος προσβάσιμη προς όλους, ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο να ορίζεται ως ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνεται σε συστήματα μικρής ισχύος για παροχές οικιακής χρήσης.

Όσον αφορά το θέμα της δομής, αν και αυτή είναι η αναμενόμενη βάση της κείμενης νομοθεσίας, προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, ωστόσο αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα. Παράλληλα, προβλέπεται και η ανακοίνωση/ προκήρυξη προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση και καθορισμό λεπτομερειών όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα ή μη έγχυσης της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο ανάλογα με το είδος του αυτοκαταναλωτή (με τη μη έγχυση να φαίνεται πως προορίζεται κυρίως για τα επιχορηγούμενα συστήματα σε επιχειρήσεις). Η ανακοίνωση των προγραμμάτων αυτών, αν ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων (pv stegi και φωτοβολταϊκά στο χωράφι), δεν θα αφήνει πλέον κανένα περιθώριο ενδοιασμού σχετικά με την βιωσιμότητα μιας επένδυσης μέσω του παρόντος προγράμματος, ιδίως δε, αν το προς υλοποίηση σύστημα έχει σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί ορθά. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε αναλυτικά έναν πίνακα που απεικονίζει όλες τις κατηγορίες αυτοκατανάλωσης και σε ποιους απευθύνονται

 

κατηγορίες αυτοκαταναλωτών

Στην DegerHellas με την πολυετή εμπειρία που έχουμε, καθώς και με τον σεβασμό που μας διέπει ως προς τον εκάστοτε πελάτη ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια επένδυση στο τομέα των ΑΠΕ με ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, προσφέρουμε αυτό ακριβώς

Δηλαδή τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων τα οποία ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται για τις τελευταίες δυο συνεχόμενες δεκαετίες .Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τους συνδέσμους αναφορικά με το net billing, όπως έχουν δημοσιευτεί στον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών και αντιστοίχως στην ιστοσελίδα μας.

Υπάρχει ζωή μετά το Netmetering; Ευκαιρίες και προοπτικές της αυτοκατανάλωσης

Αυτοκατανάλωση ενέργειας – Τι επιτάσσει η Κοινοτική και εθνική νομοθεσία

 

Scroll to Top