Ο νέος νόμος για σύσταση ενεργειακών Κοινότητων

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του νέου νόμου που πρόκειται να ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, δύναται να συσταθούν οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), δηλαδή αστικοί συνεταιρισμοί που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση μιας κοινωνικά αλληλέγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Άλλοι σκοποί των Ε. Κοιν. είναι η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατάναλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας – ασφάλειας στη νησιωτική Ελλάδα , καθώς και η βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων της τελικής χρήσης τοπικά και περιφερειακά.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Ενεργειακές Κοινότητες έχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή επιχειρήσεις αυτών και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

Τουλάχιστον το 50% συν ένα των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν.

 Όσον αφορά τη διάθεση των κερδών, αυτά δεν διανέμονται στα μέλη, αλλά παραμένουν στην Ε.Κοιν. υπό τη μορφή αποθεματικών και διατίθενται για τους σκοπούς της με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα για Ενεργειακές Κοινότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα , εφόσον τα μέλη του είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ή δέκα (10) με έδρα σε νησιωτικό δήμο,καθώς και έαν το 50% συν ένα εξ αυτών είναι φυσικά πρόσωπα.

(Παρατίθεται προς κατέβασμα και ανάγνωση το πλήρες κείμενο  του νομοσχεδίου συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση )

Ενεργειακές Κοινότητες-Νομοσχέδιο

Ήδη πάντως, η Greenpeace ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφές με αρκετούς Δήμους στοχεύοντας στην δημιουργία πολυάριθμων ενεργειακών κοινοτήτων που θα παρέχουν δωρεάν ηλιακή ενέργεια σε ευάλωτα νοικοκυρία της στην επικράτειά τους. 

Πολλοί οραματίζονται μια Ενεργειακή Δημοκρατία όπου μεγάλες μάζες πολιτών θα συμμετέχουν  με απώτατο στόχο την ενεργειακή αυτονομία τους σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα στη Σίφνο λειτουργεί από το 2013 Συνεταιριστική Εταιρεία Σίφνου (ΣΕΣ), ένας Ενεργειακός & Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός  των κατοίκων και φίλων του νησίου, δημιουργημένος έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή αυτονομία της Σίφνου μέσω των πλούσιων διαθεσίμων στο νησί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Μια παράλληλη επιδίωξη είναι να αναπτυχθεί η τοπική κοινωνία με σεβασμό στο περιβάλλον , στη πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και με όραμα για τις επερχόμενες μελλοντικές γενιές . Η Σίφνος αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πλέον πρότυπο και παράδειγμα για το τι μπορούν να καταφέρουν οι τοπικές κοινωνίες.

O Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)  αναλύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, τις βασικές παραμέτρους του σχετικού νομοσχεδίου και στη συνέχεια παραθέτει κάποια χρήσιμα παραδείγματα εφαρμογών του νέου νομικού πλαισίου. Ας δούμε όμως  τρία από αυτά ενδεικτικά:

ΣΕΦ Παράδειγμα εφαρμογών νέου νομικού πλαισίου
ΣΕΦ Παράδειγμα εφαρμογών νέου νομικού πλαισίου

Περισσότερα παραδείγματα , καθώς και το αναλυτικό κείμενο του ΣΕΦ μπορείτε να το διαβάσετε στην  ιστοσελίδα της HELAPCO.

Και η πρόταση της DEGERhellas ...

 Η DEGER έχει την ιδανική πρόταση για ενεργειακά έργα υψηλών αποδόσεων ( 28% έως 45% επιπλέον ενεργειακή παραγωγή ετησίως) με κόστη κτήσεων που πλέον κυμαίνονται στα επίπεδα των Φωτοβολταϊκών συστημάτων σταθερών βάσεων (μονοαξονικοί Ιχνηλάτες). Διαθέτει δε την ανάλογη και πολύτιμη  εμπειρία στα μεγάλα έργα έχοντας εγκαταστήσει χιλιάδες συστήματα Ιχνηλάτησης  σε όλη την υφήλιο, ανάμεσά τους και κάποια μεγάλα πάρκα στην Ελλάδα.  (Διαβάστε το σχετικό άρθρο  εδώ ).

Είναι εξίσου σημαντικό να αναφερθεί  ότι η ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας μέσω των συστημάτων Ιχνηλάτησης της DEGER και του καινοτόμου αισθητήρα MLD είναι  υψηλή, εξασφαλίζοντας σταθερά χαρακτηριστικά από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες, κάτι που είναι σημαντικό για την ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Οι έντονες αυξομειώσεις ισχύος που παρατηρούνται   στα Φωτοβολταϊκά συστήματα σταθερών βάσεων δεν υφίστανται. Ο σταθερός αυτός παράγοντας ισχύος είναι απαραίτητος για μια ενεργειακή κοινότητα που παρουσιάζει πολυμορφία και ποικιλομορφία μεταξύ των ενεργειακά παραγόμενων μερών της.

Scroll to Top