Οδηγός του Προγράμματος επιδότησης φωτοβολταϊκών για netmetering με μπαταρίες. (προδημοσίευση)

attention!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το πρόγραμμα Net-Metering ίσχυσε για όσους ενδιαφερόμενους έκαναν αίτηση έως και τις 15-5-2024. H διάδοχη κατάσταση στην αυτοκατανάλωση είναι το net-billing, με εξαίρεση τους αγρότες (για έργα έως 30kW) και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει το net-metering.

Το  Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρίες) και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αφορά σε:

  • Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

Τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129) επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους.

Το Πρόγραμμα αφορά σε όλη την Επικράτεια και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο για τους δικαιούχους όσο και συνολικά για την εθνική οικονομία.

Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται σήμερα για το 40% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων απαιτεί την αυξημένη χρήση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών συστημάτων θέρμανσης, αλλά και την ανακαίνιση ή κατασκευή πιο έξυπνων κτιρίων, με βελτιωμένα υλικά, σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με παράλληλη  χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης, συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής, μέσω σχημάτων αυτοκατανάλωσης για την κάλυψη των κτιριακών αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης, μέσω και της ενίσχυσης του ρόλου των καταναλωτών.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό και με συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.

Πίνακας Κατανομής Δαπάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που έχουν ήδη συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για να υποβάλλει αίτηση ένας ωφελούμενος θα πρέπει να:

  • διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του,
  • Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων (νοικοκυριά), πλην της Κατηγόριας Α, να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ[1]» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
  • Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

[1] ΜΣΣ: Μέλος Συμφώνου Συμβίωσης

Επισημάνσεις:

  • Κάθε Φυσικό Πρόσωπο (νοικοκυριά) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
    • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη).
    • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

Φωτοβολταικοί σταθμοί

Η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνεται σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019) όπως ισχύει, και θα είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους.

H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.

Συστήματα Αποθήκευσης

Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.

Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.

Λειτουργία φωτοβολταικού σταθμού με σύστημα αποθήκευσης

Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας.

Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του ωφελούμενου. Τυχόν περίσσεια παραγωγής διοχετεύεται στο σύστημα αποθήκευσης έως την πλήρωση αυτού και μόνο όταν αυτή έχει συντελεστεί, μπορεί η διαθέσιμη ενέργεια του Φ/Β να εγχέεται στο Δίκτυο.

Σε περιόδους που η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια δεν επαρκεί για την κάλυψη των καταναλώσεων του ωφελούμενου, αυτές καλύπτονται πρωταρχικά με εκφόρτιση του συστήματος αποθήκευσης και δευτερευόντως με απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο.

Η ικανοποίηση των ανωτέρω λειτουργικών απαιτήσεων διασφαλίζεται από το σύστημα ελέγχου της διάταξης Φ/Β σταθμού – μπαταρίας κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη από την θέση του σταθμού σε λειτουργία.

Πίνακας 1: Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

 

attention!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το πρόγραμμα Net-Metering ίσχυσε για όσους ενδιαφερόμενους έκαναν αίτηση έως και τις 15-5-2024. H διάδοχη κατάσταση στην αυτοκατανάλωση είναι το net-billing, με εξαίρεση τους αγρότες (για έργα έως 30kW) και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει το net-metering.


Πίνακας 2: Ανώτατα Ποσά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εάν οι ανάδοχοι/προμηθευτές υπάγονται σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου, τότε τα ανώτατα ποσά επιχορήγησης, θα διαμορφώνονται με βάση την καθαρή αξία πλέον του αναλογούντος ποσοστού (%) ΦΠΑ. Ως βάση υπολογισμού της επιχορήγησης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ (24%). Όσον αφορά τη Κατηγορία Δ (Αγρότες), στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), και συνεπώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

3.5 Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος είναι οι εξής:
➢ Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
➢ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
➢ Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
➢ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
➢ Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:
➢ είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
➢ πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
➢ είναι νόμιμες και κανονικές,
➢ διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
➢ τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά
➢ προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.
Υπογραμμίζεται ότι:
➢ ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ),
➢ στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών,
➢ εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.
τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια παραθέτουμε σχετικά παραδείγματα για τα ωφέλη που έχουν οι καταναλωτές από το πρόγραμμα επιδότησης «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες»

Ι. Μικρό οικιακό φωτοβολταικό 3 kWp

Η πρώτη περίπτωση αφορά ένα μικρό σύστημα ισχύος 3 κιλοβάτ (kWp) με μπαταρία χωρητικότητας 5 κιλοβατωρών (kWh). Ένα τέτοιο σύστημα καλύπτει ένα μέσο νοικοκυριό.

Το παράδειγμα αφορά νοικοκυριό της Κατηγορίας Β (οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 40.000 ευρώ), θεωρώντας το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για την κατηγορία αυτή. Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται με τον πάροχο,  διαρκεί 25 έτη. Θεωρούμε ότι στα μισά του χρόνου ζωής του συστήματος, η μπαταρία θα αντικατασταθεί από μία καινούργια.

pinakas 2.1

 

ΙΙ. Μεγάλο οικιακό φωτοβολταικό 10 kWp

Στο δεύτερο παράδειγμα εξετάζουμε τα οφέλη από την εγκατάσταση ενός οικιακού φωτοβολταϊκού ισχύος 10 κιλοβάτ (kWp)  με μπαταρία χωρητικότητας 10 κιλοβατωρών (kWh). Αφορά νοικοκυριό με μεγάλη κατανάλωση και θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια.

III. Συγκριτικός Πίνακας επενδύσεων σε Οικιακά Φωτοβολταϊκά με μπαταρία 3 kWp & 7 kWp

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΟΙΚΙΑΚΟΥ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ-ΜΕ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 

6. Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης
6.1 Έναρξη επιλεξιμότητας
Επιλέξιμα είναι όλα τα έργα και οι σχετικές δαπάνες ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης και έκδοσης ων παραστατικών της ενότητας 7.3, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο σταθμός πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

6.2 Υποβολή αίτησης επιχορήγησης
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4727/2020 (Α’ 184).
Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αιτών δημιουργεί την αίτηση και κατόπιν υποβάλλει την αίτηση συμπληρώνοντας:
· τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταικός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα),
· την ισχύ του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα),· την χωρητικότητα του σταθμού αποθήκευσης εφόσον υφίσταται. Η μέγιστη χωρητικότητα που θα μπορεί να συμπληρωθεί ανέρχεται στις 50kWh,
· την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν εμπίπτει σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή σε πολύτεκνη οικογένεια,
· το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του. Δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες),
· τη σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ,
· ένα μοναδικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο,
· εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων). Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες),
· δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Δ (Αγρότες)
· βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος, για τους επιλέξιμους στην Κατηγόρια Δ (Αγρότες),
· Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,
· δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση μονογονεικής οικογένειας,
· Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας.

Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει τη θέση:
· υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α΄75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και
· αίτησης και συναίνεσης για την άντληση, διαβίβαση και διασταύρωση στοιχείων του Αιτούντος και των μελών της οικογένειάς του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών και ηλεκτρονικών μητρώων των φορέων του δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα προηγείται γνωστοποίηση και ρητή αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων από την πλευρά του ωφελούμενου, ενώ δεν παρέχεται δυνατότητα διόρθωσης υποβληθεισών αιτήσεων.

7.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο φορέας Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. ενδεικτικά φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης/Τιμολόγιο πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών/Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη).
2. Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία). Ειδικότερα για τη μπαταρία (εφόσον υφίσταται) θα πρέπει ο ωφελούμενος επιπλέον να προσκομίζει πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τα πρότυπα lEC 62619 ή VDE 2510-50 ή UN38.3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά.
3. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. ενδεικτικά καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των ωφελούμενων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης της ενότητα 3.4 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.

7.2 Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχορήγησης
Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε και περιλαμβάνει:
1) Έλεγχο της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 6.2.
2) Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα 7.1.
3) Έλεγχο της μη ύπαρξης δημόσιας ενίσχυσης από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή, Τομέας Ενέργειας.
4) Επικοινωνία με τον ωφελούμενο για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών.
5) Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να καταβληθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα.
6) Η επιχορήγηση καταβάλλεται:
α) στους ωφελούμενους, σε περίπτωση όπου έχει εξοφλήσει την δαπάνη ή/και
β) στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση τιμολογίου επί πιστώσει.
7) Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να υποβάλει εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους/προμηθευτές.

7.3 Έκδοση παραστατικών
Για τη μελέτη, προμήθεια και την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) εκδίδονται τα παραστατικά που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014) όπως εκάστοτε ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό γίνονται, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει των ΕΛΠ παραστατικό για τις επιλέξιμες δαπάνες στο όνομα του δικαιούχου. Στο παραστατικό αναγράφονται υποχρεωτικά και αναλυτικά τα κάτωθι:
– τα στοιχεία ωφελούμενου, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της παροχής και της επιλέξιμης εγκατάστασης,
– το κόστος για κάθε επιλέξιμη δαπάνη [αναλυτική περιγραφή είδους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία].
Επισημαίνεται ότι:
α) Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται στο παραστατικό (πχ. Απόδειξη ταμειακής), τότε προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Προμηθευτή/Αναδόχου στην οποία και αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία.
β) Εφόσον τα παραστατικά δαπάνης συμπεριλαμβάνουν στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού, θα πρέπει να αναγράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου (νοικοκυριά) η ένδειξη «ιδιώτης» και σε περίπτωση της κατηγορίας Δ (Αγρότες) η ένδειξη “αγρότης”.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επιπλέον να βρίσκουν:
· Στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος (https://pvstegi.gov.gr/)
· στην διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ (www.ypen.gov.gr)
· στην ιστοσελίδα του φορέα Διαχείρισης και Υλοποίησης του Προγράμματος – ΔΕΔΔΗΕ (www.deddie.gr)

Στα συνημμένα pdf μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης, καθώς και ένα πρακτικό οδηγό από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών που απαντάει στις περισσότερες συχνές ερωτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα.

attention!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το πρόγραμμα Net-Metering ίσχυσε για όσους ενδιαφερόμενους έκαναν αίτηση έως και τις 15-5-2024. H διάδοχη κατάσταση στην αυτοκατανάλωση είναι το net-billing, με εξαίρεση τους αγρότες (για έργα έως 30kW) και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει το net-metering.

Scroll to Top