Σε Δημόσια Διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση για την αυτοκατανάλωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μόλις τη προηγούμενη ημέρα από την ανάρτηση του παρόντος κειμένου, αναφερθήκαμε ολοκληρωμένα στο netbilling και στην έννοια της αυτοκατανάλωσης, προσπαθώντας να αναλύσουμε όλες τις πτυχές του πολυδιάστατου αυτού ζητήματος.

Δείτε την προηγούμενη ανάρτησή μας εδώ: Net Billing – Αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Και πριν ακόμα συμπληρωθούν 24 ώρες λάβαμε την ενημέρωση ότι η πολυαναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για την αυτοκατανάλωση βρίσκεται πλέον σε δημόσια διαβούλευση (σχόλια επί της ΥΑ μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση net.billing@prv.ypeka.gr μέχρι και την 6/07/2024). Ας δούμε όμως παρακάτω τα επίμαχα σημεία της, όπως μας τα παρουσιάζει ο Σύνδεσμος  Εταιριών Φωτοβολταϊκών:

Βασικά σημεία του σχεδίου ΥΑ για την αυτοκατανάλωση

 

1. Η πώληση της περίσσειας ενέργειας στον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό (net-billing) θα γίνεται στην τιμή εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς τις ώρες έγχυσης.

2. Οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές δεν θεωρούνται επιτηδευματίες (ορθώς) και δεν υπόκεινται σε φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού.

3. Για την πώληση της περίσσειας ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ (που παίζει το ρόλο του ΦοΣΕ) χωρίς χρέωση (σε αντίθεση με τους εμπορικούς αυτοκαταναλωτές που θα πρέπει να συνεργαστούν με κάποιο ΦοΣΕ έναντι αμοιβής).

4. Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου, θα απαιτείται εφεξής η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών του κτιρίου με έγγραφη συμφωνία (έναντι του 100% που ισχύει σήμερα).

5. Ειδικά για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), λόγω της μη ύπαρξης οργανωμένης αγοράς, η πλεονάζουσα ενέργεια πληρώνεται στον αυτοπαραγωγό με τιμή (€/MWh) η οποία ισούται με την Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που δημοσιεύεται από τον ΔΑΠΕΕΠ, και εκκαθαρίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.

6. Προβλέπεται συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Τουλάχιστον δύο (2) αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.

7. Στην περίπτωση του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (σε kVA). Στην περίπτωση του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το διακόσια τοις εκατό (200%) της εγκατεστημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.

8. Στην περίπτωση που ο σταθμός του αυτοκαταναλωτή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο το οικονομικό αποτέλεσμα της εγχυθείσας ενέργειας ή της πλεονάζουσας ενέργειας για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πωλείται στην αγορά, δύναται να έχει ως ωφελούμενο το τρίτο πρόσωπο, κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ ή τον αυτοπαραγωγό ακολουθώντας την διμερή μεταξύ τους συμφωνία.

9. O αυτοπαραγωγός που κατέχει σταθμό παραγωγής ΑΠΕ μπορεί να συνάπτει διμερείς συμβάσεις αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για την πλεονάζουσα ενέργεια για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πληρώνεται από την αγορά. Αντίστοιχα, ο Προμηθευτής ή ο Φορέας Σωρευτικής εκπροσώπησης μπορεί να εγγυάται σταθερή τιμή πωλήσης για την πλεονάζουσα ενέργεια.

10. Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται με την παρέλευση έτους (και όχι τριετίας όπως ίσχυε) από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά έτος μέχρι τη λύση ή τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε δύο αρχεία όπως έχουν διαμορφωθεί από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών.  Στο πρώτο συνημμένο αρχείο  παρατίθεται ολόκληρο το σχέδιο ΥΑ (οι τροποποιήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα για λόγους διευκόλυνσης). Το δεύτερο συνημμένο αρχείο αφορά μελέτη του ΣΕΦ για τη βιωσιμότητα των έργων net-billing με βάση την τιμή πώλησης της περίσσειας.

Scroll to Top