Κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας για άδεια παραγωγής. Έρχεται απλοποίηση των πάντων με τις νέες διατάξεις

Deger Hellas

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών , ένα από τα σημαντικότερα αιτήματά του, για το οποίο προσπαθεί εδώ και χρόνια, γίνεται πραγματικότητα. Η άδεια παραγωγής καταργείται και αντικαθίσταται από μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία και μια βεβαίωση καταχώρησης σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο.

Η αλλαγή αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μέχρι πρόσφατα, ο ΣΕΦ ήταν ο μόνος που επιζητούσε αυτή την αλλαγή, καθώς οι περισσότεροι φορείς της αγοράς ΑΠΕ δεν ήθελαν ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Τελικά όμως το ΥΠΕΝ επέλεξε το δρόμο των ριζικών αλλαγών.

Η νέα πρόταση του υπουργείου, τα σημαντικότερα σημεία της οποίας θα βρείτε παρακάτω, θα πάει στη Βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου μαζί με διατάξεις που θα καθιστούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση ευκολότερη και γρηγορότερη. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να προχωρήσει και σε περαιτέρω αλλαγές στα υπόλοιπα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και οι αλλαγές αυτές να ολοκληρωθούν ως τον Ιούνιο. Απώτερος στόχος είναι η αδειοδοτική διαδικασία, ακόμη και για τα μεγάλα έργα, να μη ξεπερνά τα 2 έτη.

Νέο πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας

Κύρια χαρακτηριστικά της πρότασης

· Αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με Βεβαίωση Καταχώρησης αίτησης σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών.

· Aυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήματος μέσω νέου ηλεκτρονικού Μητρώου.

· Δραστικός περιορισμός των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα.

· Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης αιτήματος στη βάση αυτοματοποιημένων ελέγχων.

· Καθορισμός συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος.

· Ειδική διαδικασία για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα.

· Άμεση εφαρμογή μεταβατικά με απαλλαγή της ΡΑΕ από το φόρτο αξιολόγησης των υφιστάμενων εκκρεμών αιτήσεων.

· Η Βεβαίωση Καταχώρησης διατηρεί το χαρακτήρα διοικητικής πράξης και πιστοποιεί την ιδιότητα του Παραγωγού.

· Η Βεβαίωση Καταχώρησης αποτελεί βασική ταυτότητα του έργου και κατοχυρώνει τη θέση του σταθμού.

· Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σε 3 κύκλους: Φεβρουάριος – Ιούνιος – Οκτώβριος

· Δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων πριν την έκδοση της Βεβαίωσης.

· Διαδικασία αξιολόγησης μόνο στις περιπτώσεις, επικαλύψεων, υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας και υποβολής αντιρρήσεων.

· Καταβολή τέλους καταχώρησης στο Μητρώο (€/MW). Ενδεικτικό ύψος του Ειδικού Τέλους Καταχώρησης:

Μέγιστη Ισχύς P<=1MW (3MW αιολικά): 1250 – 2000 €/MW

Μέγιστη Ισχύς 1MW<P<=10MW: 1000 – 1500 €/MW

Μέγιστη Ισχύς 10MW<P<=100MW: 750 – 1250 €/MW Μέγιστη Ισχύς P>100MW: 500 – 1000 €/MW

Δεν απαιτείται η υποβολή Letter of Intent ή άλλης δέσμευσης ως απόδειξη της χρηματοοικονομικής επάρκειας του επενδυτή. Απαλλάσσεται ο επενδυτής από τραπεζικά κόστη και κόστη σύνταξης φακέλου αίτησης.

Καταργείται το υφιστάμενο τέλος διατήρησης της άδειας παραγωγής.

Απαιτείται τροποποίηση της Βεβαίωσης Καταχώρησης εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων ΜΟΝΟ όταν επέρχεται αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού (π.χ. άνω του 10%). Πληρωμή παράβολου υποβολής αίτησης και ειδικού τέλους καταχώρησης στο Μητρώο για την επιπλέον ισχύ (MW). Στις λοιπές περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων της Βεβαίωσης Καταχώρησης αυτή γίνεται με γνωστοποίηση αυτών εκτός κύκλου, χωρίς να απαιτείται η πληρωμή τελών ή παραβόλων.

Συνενώσεις/Διαιρέσεις Βεβαιώσεων Καταχώρησης

Επιτρέπονται με αίτηση στο σύστημα εκτός αν προκύπτει αλλαγή στην κατηγορία του έργου ή στη συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Εκκρεμείς Αιτήσεις

1. Εκκρεμείς Αιτήσεις μέχρι και τον Μάρτιο 2018:

Δυνατότητα επικαιροποίησης/συμπλήρωσης των φακέλων από τους ενδιαφερομένους και εξέταση αυτών με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

2. Εκκρεμείς Αιτήσεις από τον Ιούνιο 2018:

a. Καταλαμβάνονται από το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο.

b. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση των αιτημάτων με τους κωδικούς taxis.

c. Φυσικός έλεγχος από τη ΡΑΕ μόνο των στοιχείων που ηλεκτρονικά θα ελέγχει στο μέλλον το Πληροφοριακό Σύστημα.

Έκδοση της Βεβαίωσης Καταχώρησης με την καταβολή του Ειδικού Τέλους Καταχώρησης στο Μητρώο (μειωμένο κατά 50%).

Η μη ταυτοποίηση των φακέλων όλων των εκκρεμών αιτήσεων ή η μη συμπλήρωση των φακέλων (για τις προ Μαρτίου 2018) εντός των καθορισμένων προθεσμιών συνεπάγεται απόρριψη αυτών.

Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής

Μετά την παρέλευση μεταβατικού διαστήματος καταλαμβάνονται από το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο και τα καθορισμένα ορόσημα. Σε κάθε τροποποίηση “μετατρέπονται” σε Βεβαιώσεις Καταχώρησης.

* Ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα του ΣΕΦ, για το οποίο προσπαθεί εδώ και χρόνια, γίνεται πραγματικότητα. Η άδεια παραγωγής καταργείται και αντικαθίσταται από μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία και μια βεβαίωση καταχώρησης σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο.

Η αλλαγή αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μέχρι πρόσφατα, ο ΣΕΦ ήταν ο μόνος που επιζητούσε αυτή την αλλαγή, καθώς οι περισσότεροι φορείς της αγοράς ΑΠΕ δεν ήθελαν ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Τελικά όμως το ΥΠΕΝ επέλεξε το δρόμο των ριζικών αλλαγών.

Η νέα πρόταση του υπουργείου, τα σημαντικότερα σημεία της οποίας θα βρείτε παρακάτω, θα πάει στη Βουλή στις αρχές Φεβρουαρίου μαζί με διατάξεις που θα καθιστούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση ευκολότερη και γρηγορότερη. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να προχωρήσει και σε περαιτέρω αλλαγές στα υπόλοιπα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και οι αλλαγές αυτές να ολοκληρωθούν ως τον Ιούνιο. Απώτερος στόχος είναι η αδειοδοτική διαδικασία, ακόμη και για τα μεγάλα έργα, να μη ξεπερνά τα 2 έτη.

* Η DEGERHellas αποτελεί τακτικό μέλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Περισσότερα νέα για τον κλάδο συνολικά, όπως και για τις θέσεις του στα επίμαχα ζητήματα μπορείτε να τις μαθαίνετε στην ιστοσελίδα του helapco.gr .

Scroll to Top